Plamenka Trajkovska - small chamber ensembles
Пламенка Трајковска - мали камерни состави

- string quartet/trio, sexstet, solo violin, 
duo violin and piano/violoncello, orchestra


PLAMENKA TRAJKOVSKA - SMALL CHAMBER ENSEMBLES 

is a music organization whose goal is to bring classical music closer to the widest audience. The basic idea is that classical music should be widely available and not intended for a selected audience only.

      The music organization consist: string quartet and trio, string sextet, solo violin, duo violin and piano / cello and orchestra.

Plamenka Trajkovska - small chamber ensembles realize proper musical program at concerts and events with open and closed character.

    The music program is consists of classical music, classical crossover music and a complete entertainment program with popular compositions in modern music genres.

Our intro video is at the following Link 


ПЛАМЕНКА ТРАЈКОВСКА – МАЛИ КАМЕРНИ СОСТАВИ 

е музичка организација чија цел е доближување на класичната музика до најшироката публика.Основна идеја е дека класичната музика треба да биде широко достапна и дека не е наменета само за одбран круг на слушатели.

Во својот состав има повеќе изведувачни форми и тоа: гудачки квартет и трио, гудачки секстет, соло виолина, дуо виолина и пијано / виолончело и оркестар.

Пламенка Трајковска - мали камерни состави реализираат музичка програма на концерти и настани од отворен и затворен карактер.

Музичката програма се состои од класична музика, класична музика во кросовер стил и комплетна ентертеинмент програма со популарни композиции во повеке современи музички жанрови.

Запознајте се со нашата работа и активности на следниот Линк